Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup vlasových pramínků na www.vlasypopa.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Výklad pojmů

Prodávající - je osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti prodává zboží nebo služby přímo nebo prostřednictvím jiné osoby.
Kupující - Je osoba, která nakupuje předmětné zboží za účelem dalšího prodeje a podnikání. Vztah mezi prodejcem a kupujícím se řídí obchodním zákoníkem
Spotřebitel - Je právnická nebo fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výroky nebo službami
Kupní smlouva - je smlouva mezi prodejcem a spotřebitelem. Kupní smlouvu je možné uzavřít na dálku - (objednávkou, faxem, mailem...) - bez přítomnosti obou smluvních stran. Z kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu. 

Objednávka

 Objednávku je možno provést formulářem, telefonicky, mailem nebo osobně. Přijetí objednávky prodávajícím je potvrzeno emailem.
Doprava zboží
Pokud si zákaznice nevyzvedne pramínky vlasů osobně, jsou dopravovány dopravní službou PPL, Poštovné činí 140,-Kč.
Způsob platby
Poštovní dobírka, platba v hotovosti, případně převod na konto předem na základě předfaktury.


Záruka

Na vlasy je poskytována standardní dvouletá záruka.
Storno objednávky
Objednávku lze bezplatně stornovat do 12 hodin po jejím odeslání. Při delší lhůtě je to možné - pokud již dodávka nebyla expedována nebo nedošlo ke vzniku výrobních a přípravných nákladů při přípravě této zakázky. Mezi tyto náklady patří především příprava vlasových pramínků, odbarovování či bělení, zabalení, příprava na expedici apod.

Nepřevzetí zásilky a opožděné storno

Pokud zákazník provede storno objednávky po jejím odeslání, je povinen uhradit vzniklé náklady pro její přípravu a expedici. To je především balné, dopravné, poštovné a veškeré náklady spojené s přípravou produktů, jako je výroba pramínků, bělení, odbarvování, výroba slepků pro určitou metodu, telefonické hovory apod. Tyto náklady budou přesně specifikovány ve faktuře. Bez její úhrady bude zákazník blokován pro další obchodní spolupráci.
   Pokud nebude zásilka na poště bezdůvodně převzata, bude zákazníkovi fakturována smluvní paušální částka 500,- na úhradu vzniklých nákladů. Zákazník může požádat o znovuzaslání zásilky, k níž bude připočítáno marné poštovné z nevyzvednuté zásilky. Pokud zásilka nebude opět vyzvednuta, má prodejce právo účtovat další stornopoplatek 500,-Kč. Faktura má 14 dní splatnost a penále 0,5% za každý den prodlení. 
    Dodavatel informuje zákazníka o odeslání zásilky emailem. Proto nebude brán zřetel na vztah pošta (oznámení o uložení zásilky) a zákazník.

Reklamace

- Pokud se objeví na pramíncích vlasů vada, je nutno je reklamovat bez zbytečného odkladu.
- Záruka se nevztahuje na opotřebení vlasových pramínků způsobeném jejich obvyklým užíváním. U vlasů prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na důvody, pro které byla sleva poskytnuta. Záruka se nevztahuje na změny či poškození pramínků vlasů, které bylo způsobeno nesprávnou údržbou a nesprávnou manipulací, tedy v rozporu s běžnou doporučenou vlasovou údržbou.


Vyšší moc

Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci. V takovém případě bude kupujícího informovat o úpravě objednávky v nejbližším možném termínu, nejpozději však při předání zboží, a to písemně faxem či e-mailem.
Postup pro vrácení nebo výměnu vlasů
Podrobně popište důvod výměny či vrácení a uveďte kontakt na Vás, nejlépe telefonní číslo a e-mail.

Vlasy pošlete na naši adresu K výměně je nutné přiložit kopie faktury nebo dokladu o zaplacení (hotovostní platba) a dodání vlasů jež vracíte. Pramínky vlasů musí být vráceny v narosto stejném stavu i váze jak byly odeslány. Vlasy se nevracejí na dobírku, ale peníze jsou vráceny převodem na konto nebo poštovní poukázkou.